پروانه برگ خوار دم قهوه ای بلوط (پروانه دم طلایی بلوط )

- بالغ : حشره کامل شب پره ای است که عرض آن با بال های باز 32 تا 38 میلی متر است. رنگ آن سفید و ناحیه ای انتهای شکم از کرکهای متراکم به رنگ خرمایی پوشیده شده است.
2- تخم: کروی ، خاکستری تا قهوه ای
3- لارو: لارو کامل 35 تا 40 میلی متر طول داردو رنگ قهوه ای مایل به قرمز است.همراه با دسته هایی از موهای سفید رنگ و دم قرمز می باشد.

بیولوژی :
آفت یک نسلی است و زمستان به صورت لارو در داخل پیله به سر می برد.
شب پره در اوایل تیرماه ظاهر شده و حشره ماده پس از جفت گیری تخم ها خود رابه صورت دسته هایی چند تایی در سطح تحتانی بر گها قرار می دهد و روی آنها را با کرکهای نارنجی رنگ می باشد .دوره جنسی تخم 10 تا 18 روز است و لارو های نوزاد به محض خروج از تخم به کمک ترشحات سفید ابریشمی شکل خود ،شاخ های بسیار جوان و برگهای مجاور را به یکدیگر متصل شودو سپس به طوردسته جمعی و به صورت سپس 2 یا 3 بار زمستان را می گذرانند.در اوایل بهار سال بعد لارو های سن اول تا حدودی از هم متفرق شده و فعالیت برگخوار شدید خود را تا اواخر خرداد ادامه می دهند. موهای بدن لارو سمی است و در تماس با بدن انسان موجب بروز حساسیت شدید می گردد.
روشهای کنترل :
سم با ....... مخلوط اسپورهای قارچ Beaviria bassina .................................................. .......
حشره کش دیسیپلین به نسبت 3/0 در ..............................
/ 0 نظر / 183 بازدید