بیماری موزائیک کدو

 

.نشانه‌های بیماری
 این بیماری در بوته‌های کدو سبب کاهش شدید رشد، ایجاد موزائیک، زردی، تاولی شدن برگها و بدشکلی عمومی بوته و میوه می‌شود. این بیماری حتی در اولین برداشت سبب بدشکلی میوه‌ها می‌گردد. قربانی (1367) ویروس عامل بیماری را که از کدو در منطقه ورامین جدا کرده بود به بوته های خربزه، خیار، طالبی، هندوانه و کدو مایه‌زنی نمود. علائم عمومی آلودگی شامل موزائیک سبز روشن یا زرد، تاولهای پراکنده بر سطح برگ، رشته‌ای شدن رگبرگها، روشن شدن رگبرگها در برگهای جوان، کاهش سطح برگ، باریک و نخ مانند شدن و بدشکلی عمومی برگ که بعد از 7 تا 14 روز ظاهر شد. بوته‌های مبتلا به طور کلی کم رشد و کوتاه باقی ماندند.
 
شکل 48- علائم موزائیک روی میوه و پهنک برگ کدو در اثر آلودگی به ویروس ZYMV
عامل بیماری
 ویروسی است رشته‌ای، طویل و خمش پذیر 16×760 نانومتر می‌باشد. در آزمایشگاه ویروس در دمای 65-60 درجه سانتیگراد غیرفعال گشته، آخرین حد رقت آن بین تا و پایداری آن در عصاره گیاه در شرایط آزمایشگاه تا 25 روز می‌باشد. در روی انواع Chenopodium پس از 5 تا 6 روز لکه‌های کلروتیک موضعی ظاهر می‌شود. روی برگ گل تکمه‌ای نیز لکه‌های موضعی نکروتیک پدیدار می‌گردد. در تمام توتونها، در روی برگهای مایه زنی شده در فاصله 4 تا 6 روز لکه‌های گرد زرد روشن به طور پراکنه ظاهر می‌شوند. در روی گیاهچه‌ لوبیا، باقلا، لوبیا چشم بلبلی، اطلسی، و نخود فرنگی در مایه زنی مصنوعی، ویروسی جدا نشده است.
چرخه زندگی
 این ویروس توسط شته‌ها از قبیل Myzus persicae به طریقه تاپایا منتقل می‌شود.
مبارزه
 روشهای مبارزه

1.دفع علف های هرز در اطراف مزراع به منظوراز بین بردن منابع آلودگی
2.احداث خزانه دور از مزراع، گیاهان زینتی با علف های هرز که ممکن است منبع ویروس باشند.
3.استفاده از ارقام مقاوم
4.جلوگیری از انتقال ویروس با روغن پاشی روی گیاهان. گزارش هائی وجود دارد که نشان می دهد زوغن پاشی مکرر روی گیاهان انتقال ویروس توسط شته ها را تقلیل می دهد.بعضی از کارشناسان سمپاشی به موقع علیه شته ها را نیز توصیه کرده اند.

/ 0 نظر / 536 بازدید