علائم کمبود ازت در خربزه، خیار ، هندوانه ،گوجه فرهنگی ، طالبی

کمبود ازت در صیفی جات چنانچه مقدار ازت 2درصدوزن خشک گیاه کمتر باشد

علائم

کمبود به وضوح مشاهده میشود. میزان رشد سبزینه ای کاهش یافته و برگ زرد رنگ

میشود که مربوط به کاهش کلروفیل است .


زردی برگ یا کاهش سبزی رنگ برگ ها ،ابتدا در برگ های پیر تر کمتر است و به  طرف

بافت های جوان حرکت می کند. سطح سایه انداز گیاه کم می شود،در گیاه کوچک تر

،میزان تولید کربو هیدرات ها کمتر میشود. تقارن میوه کاهش یافته ،میوه کوچک مانده و

در معرض آفتاب سوختکی  قرار می گیرد. کمبود ازت در خربزه سبب تغییر در شکل

ظاهری میوه و تولید تعداد زیادی میوه کال میشود. کاهش عملکرد و کاهش کیفیت میوه

محصول بستگی به شدت کمبود ازت دارد.

/ 0 نظر / 90 بازدید