کمبود روی در انگور (کمود روی در خت مو همراه با عکس )

علائم کمبود روی در درخت  انگور

It's All About Making Wine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمبود روی در خاک های که روی در آنها وجود ندارد یا در دسترس گیاه نیست

مشاهده می شود .

در صورت افزایش شدید فسفر ، روی با فسفات تلفیق شده و فسفات روی را که

تقریبا غیر محلول در اب است ،به وجود می آورد ؛ به طوریکه ریشه ها نمی توانند آن

را جذب کنند . جذب فسفات در مقادیر بیشتر با عث غیر فعال  شدن جزئی روی و

مخصوصا عدم تاثیر خاص آن در سنتزاکسین ها می شود .علائم اولیه کمبود روی قبل

از گل دهی می تواند در نوک و جوانب سر شاخه ها مشاهده شود . پهنک برگ ها

کوچک هستند ،رو به بالا به نظر می رسند ،زاویه اتصال دمبرگ (به ساقه ) وسیع و

باز بوده ،دانه های نوک تیزی دارند و نا متقارن هستند. یک نصف برگ معمولا بزرگتر از

نصف دیگر است.


نوک رگبرک اصلی به صورت یک منحنی ضعیف به نیمه کوچک برگ  می چرخد.در

نواحی بین رگبرگی ،یک طرح موزائیک واضح دیده می شود ودر طول زمان کمرنک می

گردد.در راستای رگبرگ ها ،یک حاشیه سبز تیره باقی می ماند.


در کمبود شدید روی ،رشد سرشاخه ها از نظر طول قطر و همچنین بلوغ آنها تحت

تاثیر قرار می گیرد . قسمت های زرد بافت بین رگبرگی  از بین می روند وپس از آن

پهنک برگ ها به داخل می پیچد.


شدت وشیوه ظهور علائم در میان ارقام مختلف تا اندازهای متغیر است .


کمبود روی باعث کاهش زیاد محصول می شود ودر کمبود شدید به از دست رفت کل

 

 

 

محصول منجر می گردد. حبه ها کوچک تر از حالت طبیعی باقی می مانند. خوشه ها

تنک هستند ومحور اصلی، به طور نا کافی چوبی شده شبیه توسعه خشکیدگی

ساقه می باشند.


محلول هی سولفات روی  (تا5%)برای ریشه ها یا سمباشی(5%) برای برگ ها می

تواند به طور سریع کمبود روی را درمان کند.

/ 0 نظر / 72 بازدید