تقویم کاری در باغات مرکبات ( مدیریت باغات مرکبات )

1- در بعضی از نقاط کمبود رطوبت در خاک باعث افت محصول خواهد شد . برای اینکار لازم است رطوبت خاک معاینه یا اندازه گیری شود . در صورت نیاز ابیاری شروع شوند .

2-   با توجه به آگاهی از اعلان مبارزه با افت از سوی جهادکشاورزی سمپاشی شروع خواهد شد . ( شته و غیره )

3-  مبارزه با جوندگان و حلزون ادامه میابد .

4-   بهر دلیلی تغییر واریته در باغ لازم باشد انجام میشود .

5-   در صورت نیاز به هرمون میتوان استفاده نمود .

6-   چنانچه کود سبزی نظیر باقلا و غیره در باغ کاشته شده باشد بعنوان کود سبز زیر خاک شوند

7-   با گرم شدن هوا استفاده از بردو  یک درصدادامه می یابد .

 

خرداد :

1-    در صورت لزوم به میزان مورد نیاز آبیاری انجام شود .

2-   یک قسمت دیگر از ازت توصیه شده توسط آزمایشگاه خاکشناسی را مصرف کنید .

3-  براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی محلولپاشی کودهای میکرو نظیر fe – zn – mn – cu   و کود منیزیم به نسبتی که توصیه شده محلولپاشی شوند .

4-   مبارزه با افات در صورت نیاز ادامه یابد

5-   مبارزه شیمیائی با علفهای هرز انجام شود .

6-   با گرم شدن هوا تمیز نمودن سمغ از درخت اقدام نمود .

7-   چنانچه تنه درختان در مجاورت نور مستقیم خورشید باشد انرا با اب اهک اغشته و یا با کاغذ بپوشانید .

8-  چنانچه ساقه یا تنه مرکبات در اثر نرسیدن نور جلبک گرفته باشد با محلول یک درصد بردو مالیده و یا محلولپاشی شود.

9-   چنانچه کود سبزی در فواصل درختان کاشته باشند تا پایان این ماه حتما با خاک مخلوط شود.

10- در این ماه شاخه خشک هرس خواهند شد .

11- مبارزه با بیماری الترناریا در روی درختان تانجلا انجام گیرد .

 

تیر ماه :

 1-    نمونه برداری برگ برای آزمایش و تعیین کمبود مواد غذایی انجام میشود .

2-   ابیاری ادامه دارد .

3-  مبارزه شیمیائی با علف هرز ادامه دارد .

4-   مصرف کود ازته ادامه می یابد . ( براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی )

5-   مصرف کودهای میکرو بصورت محلولپاشی ادامه می یابد .

6-   مبارزه با افات ادامه می یابد .

7-   تمیز نمودن سمغ ادامه می یابد .

8-  برای جلوگیری از نور خورشید مالیدن اب اهک و یا پوشاندن با کاغذ ادامه می یابد .

9-   برای مبارزه با جلبکهای روی شاخه و یا تنه درختان با محلول یک درصد بردو ادامه می یابد

10- غرس نهال برای جابجایی و یا جایگزینی صورت خواهد گرفت .

11- مبارزه با بیماری الترناریا در درختان تانجلا ادامه یابد .

 

مرداد:

1-    نمونه برداری برگ برای ارسال به آزمایشگاه خاکشناسی و تعیین کمبود مواد غذایی و توصیه کودی ادامه می یابد .

2-   ابیاری ادامه می یابد .

3-  مبارزه شیمیائی با علفهای هرز ادامه می یابد .

4-   مبارزه با افت ادامه می یابد .

5-   برای محافظت از نور خورشید مالیدن اب اهک به ساقه درختان ادامه می یابد .

6-   هرز شاخه های خشکیده ادامه خواهد داشت .

7-   معاینه میوه های ریخته شده زیر درختان را برای مطمئن شدن از بیماری کنترل خواهند شد .

8-  در صورت وجود بیماری الترنیا مبارزه صورت خواهد گرفت .

9-   در صورت وجود جلبک بر روی ساقه با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه خواهد شد .

شهریور ماه :

1-     نمونه برداری از برگ برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه خاکشناسی برای توصیه کودی سال اتی و یا برای محلولپاشی .

2-   ابیاری ادامه خواهد یافت .

3-  برای جلوگیری از ضرر افتاب با استفاده از اهک یا کاغذ پوشش  میدهیم .

4-   در صورت وجود جلبک بر روی ساقه ها با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه خواهد شد .

5-   شاخه های خشک هرس خواهند شد .

6-   در صورت وجود بیماری الترناریا با ان مبارزه خواهد شد .

 

مهر :

7-   نمونه برداری از برگ برای انجام آزمایشات جهت تعیین کودهای مورد نیاز به آزمایشگاه خاکشناسی .

8-  مبارزه با افات ادامه می یابد .

9-    با علفهای هرز مبارزه شیمیائی صورت خواهد گرفت .

10- در صورت بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد .

 

آبان:

 1-     با افات مبارزه خواهد شد .

2-   برای بیماری ویروسی معاینات لازم بعمل خواهد امد .

3-  برای تاخیر در برداشت محصول بعضی از واریته ها هورمون مصرف میشود .

4-   در صورت بارندگیهای مستمر برای جلوگیری از بیماری پوسیدگی قهوه ای ناشی از بارندگیهای مستمر و موثر با استفاده از محلول یک درصد بردو از ارتفاع 1 تا 5/1 متری از سطح زمین شاخه های محلولپاشی مینماییم .

5-   تدابیر لازم برای جلوگیری از یخ زدگی اتخاذ میگردد .

6-   مواظبتهای لازم به شناسائی بیماری الترناریا و مبارزه با ان .

 

 

آذر ماه :

 1-    نمونه برداری از خاک و تعیین حاصلخیزی خاک و توصیه کودی انجام خواهد شد .

2-   تدارکات لازم برای تهیه کودهای حیوانی و شیمیائی فراهم خواهد شد .

3-  برای محافظت از بیماریهای سرخشکیدگی و پوسیدگی قهوه ای میوه با محلول بردو مبارزه خواهد شد .

4-   میوه هائیکه ریزش کرده و زیر درختان می ریزد بنحوی جمع اوری در جای مخصوص از بین برود .

5-   مراقبت و معاینات برای کنترل بیماری ویروسی ادامه خواهد یافت .

6-   در صورت وجود بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد .

7-    ادامه نصب قیم برای شاخه های بارده و مواظبت از انها .

 

 

دیماه :

 1-    نمونه برداری خاک از باغ برای آزمایش و تعیین مواد غذایی و کمبود انها برای توصیه کودی .

2-   درختان پربار و کم بار را مشخص نمائیم .

3-  برای سمپاشی زمستانی امادگی داشته باشیم .

4-   پرتقالهای ریخته شده را بخارج از باغ حمل و از بین برده شود.

5-   مبارزه موثر با جونده دیگر ادامه یابد .

6-   شناسائی و از بین بردن سمغهای موجود در شاخه اصلی .

 

بهمن ماه :

 1-    ادامه نمونه برداری از خاک باغ جهت تعیین نیاز غذائی و توصیه کودی .

2-   شناسائی برای تعیین بیماری و سرخشکیدگی سرشاخه ها و مبارزه با انها .

3-  شناسائی با افات زمستانه و مبارزه با ان .

4-   مصرف کودهای شیمیائی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود .

5-   جمع  اوری و خروج آبهای سطحی ناشی از بارندگی .

 

اسفند ماه :

 1-    در صورت لزوم تهیه نمونه خاک برای آزمون خاک و توصیه کودی .

2-   ادامه مصرف کودهای شیمیایی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود و مصرف سرک کودهای ازته در سایه انداز درخت .

3-  مبارزه با حلزون

4-   در صورت لزوم هرس باغ انجام شود . باید توجه داشت درختانی که دچار سرما شده اند هرس نشوند و منتظر باشیم اینگونه درختان  و یا شاخه های میزان خشکیدگی انها معلوم شود .

5-   بعد از هرس با استفاده از داروهای مناسب بر علیه بیماری سرخشکیدگی مبارزه میشود .

 

/ 0 نظر / 255 بازدید