کمبود ازت در ا نگور

کمبود ازت در انگور


هنگامی که ازت محدود می شود پهنک برگ ها کوچک ، نازک و سخت ، سبز کمرنگ

شده و سپس زرد می شوند.


سر ساخه های جدید ، دمبرگ ها و محور خوشه (صر فنظر از رقم گیاه )به رنگ

صورتی یا قرمز در می آیند تحت شرایط خشکی ،حواشی برگ  بوضوع بطرف بالا

می پیچند و پژمرده وخشک می گرد ند . گاهی اوقات قسمت های قهوهای رنگی از

بافت های مرده،در میان رگبرگ های اصلی برگ ها قاعده ای دیده می شود و در

موارد حاد ،ممکن است برگ ها ریخته و درختچه های مو خزان کنند. کمبود ازت رشد

سر شاخه ها را کند کرده ،غوره ها شروع به رسیدن می کنند و حبه های انگور به

اندازه طبیعی خود نمی رسند . در کشت های  تجاری ، اولین علائم ممکن است پس

از شروع رسیدگی میوه دیده شود، چون ازت از بر گ های نزدیک خوشه ها  به غوزه

ها منتقل می شود .


کمبود آب و برخی آسیب های ریشه یا تنه ، که به صورت مکانیکی یا توسط انگل ها

ایجاد و مانع از جذب وانتقال عناصر غذائی می گردد ، نیز دیر یا زود موجب کم رشدی

و کمرنگی  برگ ها شده و امکان دارد با کمبود ازت اشباه  شود . بنابراین هنگام

توصیه کود باید در تعین عامل واقعی و نه ظاهری بیماری دقت شود .کمبود ازت در

درخت ممکن است از طریق مصرف نیرات ها  روی اندام هوائی بر طرف شود . برای

مدت زمان طولانی استفاده از منابع ازت آمونیومی ، از قبیل اوره و همچنین مواد آلی

مثل کود حیوانی ، کمبود را بر طرف می کند.

زیادی ازت (مسمومیت )

در اثر زیادی نیروژن نرک های تر (آّبدار)برگها سبز تیره با رشد زیاد سر شاخه ها  به

وجود می آید ،رنگ و کیفیت میوه کاهش می یابد و بوته در مقابل بیمای ها  و

سرمای زمسانه مقاومتش کاسته می شود . فاصله بین میان گره ها بیشتر از حد

معمول می شود

/ 0 نظر / 33 بازدید