کنه نمدی مو (کنه نمدی انگور)

کنه نمدی مو

eriophyes_vitis_2

 

جز کنه های اریوفیده بوده به بیشتر گونه های مو درمحدوده جغرافیایی وسیع حمله می کند. بر حسب نوع خسارت، سه نژاد در این گونه متمایز شده است: نژاد نمدی یا گالزا، نژاد جوانه و نژاد مولد پیچیدگی برگ. این سه نژاد از لحاظ شکل شناسی نیز از همدیگر متمایزند. کنه بالغ، کرمی شکل و به رنگ متمایل با سفید بوده، تقریبا" ۲/۰ میلی مترطول و کمتر از ۰۵/۰ میلی متر عرض دارد.

    

نژاد نمدی:

این نژاد از برگ تغذیه می کند و درسطح زیرین آن لکه های فرو رفته و کرکدار و در سطح بالایی تاول و برآمدگی ایجاد می کند. لایه نمدی در آغاز سفید است، سپس زرد و سرانجام قهوه ای متمایل به قرمز می شود. این گالها در مرحله ای که سفید رنگ هستند ممکن است با بیماری سفیدک دروغی مو در مرحله تولید کنیدی اشتباه گرفته شوند. روی یک برک گاهی تا ۵۰ گال ممکن است دیده شود. برگهای شدیدا" آلوده در پاییز زودتر از برگهای سالم خزان می کنند.

نژاد جوانه:

این نژاد در داخل جوانه زندگی کرده روی برگ ایجاد گال نمی کند. این کنه اغلب از فلس های خارجی جوانه تغذیه می کند ولی گاهی به داخل نفوذ کرده از بافت های اولیه تشکیل دهنده شاخه تغذیه می نماید. نشانه های عمومی این کنه روی تاک، کوتاهی میانگره های پایینی شاخه، زخمی بودن اپیدرم شاخه ها ی جدید، تخت شدگی شاخه ها، مردگی جوانه های انتهایی شاخه های جوان، جارویی شدن شاخه های جدید، پیچ خوردگی شاخه ها و انهدام جوانه های زمستان گذران می باشد. برگ های مبتلا به کنه، چین دار و کم رشد شده، رگبرگ های آنها برجسته و جمع می گردد. گاهی، خوشه های گل بر اثر صدماتی که به برگ و جوانه های گل نارس وارد می شود، قبل از موقع می ریزند. خسارت این نژاد نادر است و نشانه های خسارت آن در اوائل بهار می تواند با نشانه های کمبود عنصر بور اشتباه گرفته شود.

نژاد مولد پیچیدگی برگ:

نشانه های این آفت در بهار ظاهر می شود و باعث برگشتگی لبه برگها به سمت پایین یا پیچیدگی آنها می گردد. گاهی این نشانه ها با نشانه های فنجانی شدن برگ ها بر اثر مسمومیت  بور اشتباه گرفته می شود. میزان پیچیدگی برگ های مبتلا به این کنه گسترده است و از برگشتگی مختصر لبه برگ تا پیچیدگی کامل برگ تا آنجا که به شکل توپ در آید، تغییر می کند. بطور کلی شاخه های آلوده به این نژاد، دچار توقف رشد و کوتولگی گردیده گاهی آثار زخم روی شاخه ها دیده می شود. شاخه های نابجای غیر طبیعی نیز ممکن است به وجود آید.

/ 0 نظر / 514 بازدید