سنک گلابی (Pear lace bug)

سنک گلابی (Pear lace bug)

Stephannts pyri

(Hem.: Tingitidae)
در تمام مناطق میوه‌خیز کشور یافت می‌شود. میزبان آن سیب، گلابی و در درجهدوم به گیلاس و گاهی نیز هلو، زردآلو، گوجه، زالزالک و ازگیل، به ژاپونی و گل سرخخسارت وارد می‌آورد. برگها در محل تغذیه فاقد کلروفیل شده و بهص ورت نقاط زرد رنگدر سطح فوقانی برگ دیده می‌شود. این نقاط با تغذیه‌های مداوم قهوه‌ای شده و سپسبرگها می‌ریزند. حشره کامل و پوره‌ها پشت برگها فضولاتی تولید می‌کنند که به صورتنقاط سیاه رنگ همراه با مایع چسبنده‌ای می‌باشد. درختان آلوده ضعیف شده برگها قبلاز خزان می‌ریزند. اگر شدت آلودگی زیاد باشد میوه‌ها هم ریزشمی‌کنند.

زیست‌شناسی

زمستان را به صورت حشره کامل که ازلحاظ جنسی هنوز بالغ نشده است در زیر پوستک درختان و زیر برگهای خشک درز و شکاف تنهدرخت و دیوار و سایر پناهگاهها به سر می‌برد. طول بدن حشرات کامل حدود 3 تا 4میلیمتر و به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری می‌باشد. بالها مشبک، طول بالها تقریباًدو برابر طول بدن است. در بهار حشرات کامل مصادف با باز شدن کامل برگها ظاهرمی‌شودند و پس از جفت‌گیری حشرات ماده داخل نسج در سطح زیرین برگ تخمریزی می‌کنند وروی آنها را با ترشحات سیاه رنگ می‌پوشاند. پوره‌ها به فاصله 30 تا 40 روز از تخمخارج می‌شوند. دوره پورگی 4 تا 5 هفته و در این مدت پوره‌ها 5 بار جلد عوض می‌کنند. 2 تا 3 نسل در سال دارد.

مبارزه

1
ـ از بین بردن برگهای خشک وپوستک‌های تنه درختان

2
ـ شخم پاییزه

3
ـ استفاده ازسموم فسفره آلیماند اکامت و زولون

/ 0 نظر / 71 بازدید