کمبود بُر در انگور


 قسمت های دور تنه از مرکز خشک شده و خوشه ها از بین می روند. در دوره رشد

سریع سر شاخه ها میانگره های جوان تر اندکی متورم، در یک یا چند محل سیاه 

ومغز خشک می شود .معمولا قسمتی از سر شاخه ها که دور از مرکز تورم است ،از

بین می رود.


میان گیره های پیرتر ،تورم های با لایه و سوراخ های عمیق که اغلب به مغز ساقه

می رسند،


 تشکیل می دهند این تورم مشخص ترین علایم کمبود بُرهستند. میان گره های بد

شکل از میان گره های طبیعی کوتاهتر و ضخیم تر هستند . در طول دوره های

طولانی خشکی ،چندین میان گره کوتاه یکی پس از دیگری قرار می گیرند.


برگ های موجود روی چنین گره هائی دمبرگ های ضخیم و کوتاهی دارند که گاهی

اوقات شکاف های طولی یا لکه های بافت مرده (سوراخ) نشان می دهدند.


کمبود شدید بر در تابستان و پائیز ممکن است موجب خشکیدن راس اندام های اولیه

،در جوانه های غیر فعال شود. این جوانه ها در فصل بعد سر شاخه هائی  منشعب

،عقیم ،کپه ای وکوتاه بوجود می آورند.


علائم کمبود بُر، روی برگ ها ابتدا به صورت نواحی روشن تر (به حالت موزائیکی) دیده

می شود. رگبرگ ها کوچک ومیانی برگ قهوه ای می شوند.


در حواشی ومیان رگبرگ ها نیز لکه های قهوه ای متمایل به قرمز ظاهر  و با گذاشت

زمان تیره می شوند .


رگبرگ های اصلی نزدیک آنها معمولا سبز باقی مانده وپس از دوره های طولانی

کمبود بُر، این رگبر گ ها در دو طرفبرگ،از جهت طولی شکسته و باز می شوند.


نکته مهم  کمبود بُر تشکیل حبه ها و خوشه ها را تحت تاثیر قرا می دهد. تعداد

کمی از  حبه ها ی خوشه  دانه دار بوده و بقیه حبه ها کوچک و بدون دانه تشکیل

می شوند. اگر شدید کمبود بُر پس از گلدهی شروع شود ،بافت داخل غوره ها

خشک می شود


علائم  ظاهری این آسیب بر روی حبه ها ،رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری 

آنهاست. این  علامت امکان دارد با علایم ناشی از آلودگی  دیر هنگام  سفیدک

داخلی مو اشتباه شود.


کمبود بُر ،رشد ریشه ها را هم تحت تاثیر قرار می دهد ، به طوری که که ریشه ها

کوتاه  ، ضخیم ،متورم و گره دار شده و از جهت طولی شکاف خورده باز می شوند.


درمان کمبود بُر


با تامین کودهای بُر (بوراکس ،بورات سدیم ، سوپر فسفات بُر دار ) آسان است . 


اسید بوریک و بورات سدیم برای محلول باشی شاخ برگ مناسب هستند.

/ 0 نظر / 108 بازدید