کنترل علف های سویا

کنترل علف هرز سویادر منطقه استان گلستان مهم بوده و این محصول را می توان از قبل از کشت تا برداشت سم پاشی نمود علی رغم این گستره ی زمانی سم پاشی در مورد سویا، اما تنوع علف کش نداریم یکی از روشهای کنترل قبل از کشت ماخار کردن می باشد.

ماخار کردن : یعنی بعد از برداشت گندم ،40-30روز قبل از کشت سویا زمین را آبیاری کنیم که این عمل باعث سبزشدن وجوانه زدن علف های هرز یکساله می شود و کنترل آنها نیز راحت تر می شود.

 اگر درست  قبل از کشت سویا زمین را آبیاری کنیم به این عمل هیرم کاری گویند وارتباطی به کنترل علف هرز ندارد.

سوالاتی که باید در زمینه کنترل علف های هرز از کشاورز پرسیده شود:

1-    سبک یا سنگین بودن بافت خاک ← اگر بافت خاک سنگین باشد دوز سم را باید زیاد کرد

2-    شوری بودن خاک

3-    مقدار ماده آلی خاک← اگر ماده آلی خاک زیاد باشد دوز سم مصرفی  را باید زیاد کنیم

4-    رطوبت خاک

5-    فلور علف های هرز

6-    میل کشاورز برای از بین بردن پهن برگ کشی یا باریک برگ کشی

7-    دانستن کشت بعدی ← کشت گندم یا کلزا (به علت حساسیت محصول نسبت به دوام سم)

 

سموم مورد نیاز برای از بین بردن علف های هرز سویا(قبل از کاشت  pre plant) از خانواده دی نیتروآنیلین ها :

ترفلان ، سونالان ، کوبکس واستمپ

از بین این سموم ،استمپ(Stomp) برای سویا کاربرد نداشته وبرای علف های هرز ذرت و پیاز استفاده می شود.

ترفلان :معمول ترین و پرمصرف ترین سم بخصوص در دانه های روغنی مثل، سویا ، کنجد، کلزا ، گلرنگ وآفتابگردان می باشد.این سم خاک مصرف و یک سم گیاهچه کش بوده وبذر کش نمی باشد یعنی در واقع سمی که بذر کش باشد وجود ندارد. پس در این صورت بذر باید جوانه بزند تا آنرا جذب کند و محل جذب این سم منطقه طوقه و ریشه می باشد .

دو مشخصه مهم ترفلان :1- تصعید می شود یعنی فشار بخار آن زیاد می باشد 2- تجزیه  جلوگیری از تجزیه نوری قوطی آن  تیره رنگ می باشد. ترفلان علف کشی با دوام است مشروط به اینکه به خوبی با خاک مخلوط شود(دوام تا9ماه ). در هنگام مصرف این سم این نکته را باید در نظر گرفت که عمق شخم تا 7 سانتیمتری خاک باشد زیرا اگر عمق شخم بیشتر باشد میزان آن رقیق شده و اثر آن کم می شود ( بذر علف هرز نیز در عمق 7 سانتیمتری خاک وجود دارد).

وجود آب نیز باعث کاهش دوام این سم می شود یعنی اگر خاک مرطوب باشد دور خاکدانه مرطوب بوده وجایی برای اتصال سم به خاکدانه وجود ندارد وخطر تجزیه نوری وتصعید زیاد می شود ولی اگر خاک خشک باشد دوام زیاد را به دنبال دارد .

اگر کشت بعد از سویا  گندم آبی باشد  سم را به صورت خشک زده و بعد از آن زمین را آب می دهیم ودر صورت دیم کاری گندم ایمنی بیشتر بوده و بعد از سم زدن ،زمین توسط کشاورز یا آب باران آبیاری می شود.

دانستن طیف علف های هرز می تواند ما را در انتخاب سم ودوز مصرفی آن کمک کند و در مواقعی کشاورز با یک یا دوعلف هرز بیشتر مشکل دارد ( مثلاً گاو پنبه وتوق) که در این صورت این سم گاوپنبه را به علت روغنی بودن آن کنترل نمی کند و توق را بهتر کنترل می کند. با وجود اینکه ترفلان یک باریک برگ کش است ولی قیاق را کنترل نمی کند. سونالان نیز یکی دیگر از علف کش های خانواده دی نیتروآنیلین بوده ونسبت به ترفلان گران تر، کم دوام تر ودارای فشار بخار کمتر وطیف علف کشی وسیع تری  می باشد. ترفلان نمی تواند علف های هرز خانواده سولاناسه (عروسک پشت پرده ، تاتوره ، تاجریزی سیاه) را کنترل کند ولی سونالان نیز می تواند آنها را کنترل کند.

 

ترفلان> سونالان> کوبکس> استمپ

د راین بین ترفلان دارای بیشترین فشار بخار وباید زود با خاک مخلوط شود واستمپ دارای کمترین فشار بخار بوده وحتی به صورت پیش رویشی نیز می توان از آن استفاده کرد. همچنین اگر دوام سم نیز برای ما مهم باشد با توجه به محصول بعدی از سمی که دارای دوام کمتری می باشد نیز استفاده می کنیم.

 

اگر متوجه شدیم که علف های هرز رشد کرده وروئیده اند سموم pre plant  را حذف کرده وبه جای از سموم پیش رویشیpre emergence  استفاده می کنیم .

 

علف کش های پیش رویشی مانند: آلاکلر، گل (Goal) و سنکور

سنکور نیز یک سم خاک مصرف بوده و انتظار داریم مثل ترفلان از گیاهک جذب شود ولی جذب سنکور از قسمت طوقه و برگهای اولیه می باشد. آزاد بودن این سم بلامانع بوده و اگر خاک مرطوب باشد اثر آن بیشتر می باشد.

اگر خاک مزرعه شنی(سبک) باشد امکان شستشوی سنکور زیاد است و به اعماق می رود و برای سویا ضرر دارد پس دوز سم را پایین می آوریم.مقدار دوز مصرفی سنکور به طیف علف هرز نیز بستگی دارد اگر هدف از بین بردن کلزا در سویا باشد مقدار 5/0کیلو در هکتار کافی می باشد اما اگر هدف کلزا نباشد وهدف همه علف های هرز باشد دوز سم را بالا می بریم .

مصرف سنکور درشرایط  گلخانه نیز ممنوع می باشد.

شدیدترین کنترل زمانی است که خاک شنی ،مرطوب وگیاه در معرض تبخیر شدید باشد. دوام سنکور در خاک 2ماه بوده و به خاطر دوام کم  نگرانی کشت بعدی نیز از بین می رود.سنکور یک علف کش باریک برگ کش وپهن برگ کش می باشد ولی تمایل آن به پهن برگ کشی نیز بیشتر می باشد و این شاید به دلیل :

تعرق بیشتر ، نسبت طول وعرض پهنک ، گسترده نبودن سیستم ریشه باشد. سنکور به صورت پودر وتابل بوده وبه آن مواد همراه مثل رس و پودر تالک اضافه می کنند وآن را پخش می کنند.

علت معروف شدن گل (Goal) : به علت اینکه علف هرزهای سویا معروف شده و سنکور نمی تواند آنها را کنترل کند و گل نسبت به سنکوردارای قدرت وطیف علف کشی بیشتری می باشد. گل (Goal) یک علف کش باریک برگ کش وپهن برگ کش می باشد و مقدار مصرفی آن 2 لیتر در هکتار می باشد.

 

/ 0 نظر / 131 بازدید