شهر خشکرود ( جمعیت ،شناخت شهر ،)

جمعیت آبادی¬های واقع در آبادیهای خدمات گیر شهر خشکرود در سال 1385 برابر 372 نفر می باشد که این رقم در سالهای 1355 ، 1365 و 1375 به ترتیب برابر با 135 ، 177 و 362 نفر بوده است. سهم جمعیت آبادیهای خدمات گیر شهر خشکرود از کل جمعیت دهستان خشکرود بدین شرح است :  در سال 1355 برابر با 3درصد، در سال 1365 برابر با 6/2 درصد، در سال 1375 برابر با 5/4 درصد و در سال 1385 برابر با 4درصد بوده است. بنابراین با وجود افزایش جمعیت دهستان خشکرود در سال 1385 نسبت به سال 1375 ، سهم جمعیتی آبادیهای خدمات گیر شهر از جمعیت کل دهستان کاهش یافته است. این امر به دلیل افزایش جمعیت آبادی¬های دیگر دهستان و همچنین شهر خشکرود می¬باشد
برخی آبادی¬ها مانند بیدلو و قشلاق¬سبز در سال 1355 خالی از سکنه بوده و در سرشماری سال 1365 به ترتیب دارای 154 نفر و 8 نفر جمعیت بودند. آبادی شوربلاغ هم در سال 1365 نسبت به دهه قبل 50 درصد کاهش جمعیت داشته است. در میان چهار آبادی حوزه نفوذ آبادی بیلفتو از تغییرات جمعیتی نسبتاً کمتری را نسبت به آبادی¬های دیگر داشته است.

- خانوار و بعد خانوار :
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 تعداد خانوار روستاهای خدمات گیر برابر با 73 خانوار بوده که با توجه به جمعیت کل این آبادی¬ها که 372 نفر می باشد ، بعد خانوار در حدود 1/5 نفر در هر خانوار می¬باشد. در این میان بیشترین بعد خانوار در میان آبادی¬های حوزه نفوذ را آبادی قشلاق¬سبزعلی با 5/5 نفر درهر خانوار داراست و بقیه آبادی¬ها نیز وضعیت مشابهی را دارند.
مقایسه بعد خانوار آبادیهای خدمات گیر در دو دوره سرشماری 1375 و 1385 نشان می¬دهد که بعد خانوار از 4/6 نفر در سال 1375 با 3/1 نفر کاهش به 1/5 نفر در سال 1385 رسیده است .

- نرخ رشد جمعیت :
 کل جمعیت 4 آبادی حوزه نفوذ طی چهار دهه اخیر(85 - 1345) نرخ رشد مثبتی داشته است. اما این روند در مورد تک¬تک آبادی¬ها صادق نیست به جز آبادی قشلاق¬سبزعلی که بعد از جمعیت¬گیری نرخ رشد مثبتی داشته، نرخ رشد بقیه آبادی¬ها در دوره¬های مختلف دارای نوسان زیادی بوده است. بررسی سرشماری 1385 آبادی¬ها با دوره 1375 نشان می¬دهد که تمامی آبادی¬ها دارای نرخ رشد مثبتی هستند که آبادی شوربلاغ با نرخ رشد 2/1 درصد بیشترین نرخ رشد را داشته است.

- خدمات رفاهی ، آموزشی ، بهداشتی و ...
از میان آبادیهای خدمات گیر شهر خشکرود به جز آبادی بیدلو بقیه آبادی¬ها از داشتن مدرسه ابتدائی محرومند و از این نظر آبادی¬های حوزه نفوذ بار خدماتی اضافی را به مراکز آموزشی ابتدائی و مقاطع بالاتر شهر خشکرود تحمیل می کنند. لازم به ذکر است که آبادی بیدلو فقط دارای دبستان می¬باشد و در دیگر مقاطع تحصیلی وابسته به شهر خشکرود می¬باشد. به جز شهر خشکرود که دارای یک مرکز بهداشتی و درمانی  نسبتاً مجهز بوده و تعداد  یک نفر پزشک یک نفر بهیار و یک نفر دندانپزشک و یک نفرماما در آن مشغول می¬باشند. بقیه آبادیهای خدمات گیر از حداقل امکانات بهداشتی درمانی محرومند. و از این لحاظ به امکانات موجود در خشکرود وابسته¬اند. از مجموع آبادیهای خدمات گیر شهر خشکرود  هیچ کدام از آب لوله¬کشی بهره¬مند نیستند. بنابراین آشکار است که هیچ یک از این آبادی¬ها از آب شرب سالم برخوردار نیستند و آب مورد استفاده آنها نیز اکثراً از چشمه های اطراف آبادی ها تأمین می شود. در خصوص تأسیسات برق نیز گفتنی است که 2 آبادی بیدلو و بیلفتو دارای برق می¬باشند و آبادی شوربلاغ و قشلاق سبزعلی از امکانات برق محروم هستند. 
از کل آبادیهای خدمات گیر شهر خشکرود تنها روستای بیدلو دارای شورای اسلامی می باشد. همچنین، تمامی آبادی¬های حوزه نفوذ فاقد مرکز خدمات روستایی، شرکت تعاونی روستایی، پاسگاه نیروی انتظامی و حوزه مقاومت بسیج می باشند و درتمامی این موارد مستقیماً از خدمات مراکز فراتر استفاده               می¬کنند.آبادیهای خدماتگیر شهر خشکرود  به سبب  موقعیت قرارگیری¬شان درجای کوهستانی و زندگی         
کوچ¬نشینی ساکنان آنها از امکانات تلفن، تلگراف، دفتر پست روستایی، صندوق پست و دسترسی به مجله و روزنامه برخوردار نیستند. و نیازهای خود را از طریق شهر خشکرود مرتفع می نمایند. بنابراین از این نظر نیز کمبودهای چشمگیری وجود دارد. 

بخش سوم : بررسی و شناخت شهر
1- وضعیت جغرافیایی ، اقلیمی ، جمعیتی و اقتصادی شهر
- جغرافیا و اقلیم شهر
شهر خشکرود در ارتفاع 1400 متری در شهرستان زرندیه واقع شده است.  اطراف شهر خشکرود را دشت خشکرود در بر گرفته است. رودخانه خشکرود در جنوب شهر واقع شده که هم اکنون به طورکامل خشک شده و به صورت فصلی نیز آب ندارد.
رژیم بارش منطقه برفی و بارانی است. متوسط میزان بارندگی سالیانه  شهرستان  ساوه نزدیک به 2/177میلیمتر حداکثر میزان بارندگی سالیانه شهرستان ساوه در دوره 16 ساله، نزدیک به 266میلیمتر ثبت گردیده است.  همچنین میزان بارندگی در ماههای تیر و مرداد و شهریور به حداقل و در ماههای زمستان (دی، بهمن واسفند) ودو ماه اول بهار(فروردین واردیبهشت) به حداکثر می¬رسد. در توزیع فصلی بارندگی نیز فصل زمستان 32درصد از بارندگی سالیانه بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. فصول پاییز با 38درصد و بهار30درصد و تابستان  بارندگی را در توزیع فصلی شهرستان دارا نمی¬باشد.
از نظر متوسط درجه حرارت  ماهانه در یک دوره 16 ساله مرداد ماه بالاترین در جه حرارت و دی ماه پایین ترین در جه حرارت را دارا می باشد. بیشینه دمای ماهانه در طی دوره 16 ساله با 8/43 درجه در ماه تیر وکمینه دما با 4/14- درجه در ماه بهمن می باشد.
متوسط دمای روزانه شهرستان ساوه در طی دوره 15 ساله  نیز 5/9 درجه می باشد. حداکثر مطلق دمای سالانه نیز 2/27 وحداقل آن 6/4- درجه می باشد.
 شهر خشکرود در منطقه¬ای با شیب ملایم 0 الی 1 درصد قرار گرفته است. شیب عمومی شهر خشکرود به صورت کلی به سمت جنوبی- شمالی می باشد که متأثر از رودخانه خشکرود در جنوب شهر و مسیل شمالی شهر است که بیشتر میل شیب شهر به سمت مسیل شمالی شهر  می¬باشد.

- جمعیت و نرخ رشد آن
خشکرود در سال 1385 دارای 4986 نفر جمعیت بوده است. در سرشماری سال 1345 دارای 1467نفر جمعیت بوده به این ترتیب جمعیت آن طی این دوره 40ساله حدود 3/3 برابر شده است که رشدی برابر 05/3درصد را نشان می¬دهد. مقایسه رشد جمعیت سالانه آن با شهری کشور طی این دوره نشان می¬دهد که همواره رشد جمعیت کمتری از شهری کشور داشته است.
رشد جمعیت آن در تمام دوره ها کمتر از شهری کشور است. ولی در تمام دوره¬ها بر جمعیت شهر افزوده شده است. بیشترین رشد جمعیت شهر مربوط به دهه 65- 1355 است که رشد بالایی را تجربه کرده است، که درهمین دهه رشد جمعیت شهری کشور 4/5 درصد بوده که رشد جمعیت شهر نیز با 15/5 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است که با توجه به روند رشد جمعیت کشور در این دهه طبیعی بوده است. . پس از آن دوره در دهه بعد با کاهش نرخ رشد مواجه شد. که در دوره بعد حدود 2درصد رشد شهر کمتر شده است در دوره بعد آن (85- 1375) نرخ رشد جمعیت شهر دوباره افزایش یافته است . روندی که در نتیجه شهر شدن خشکرود می¬تواند افزایش یابد.

شرح    سال    1345    1355    1365    1375    1385
تعداد جمعیت    جمعیت شهر    1498    1840    3041    4129    4986
    جمعیت شهری کشور
 (هزار نفر)     9794    15854    26845    36818    48245
    دوره های ده ساله    1345- 55    1355- 65    1365- 75    1375- 85    1345- 85
متوسط  نرخ رشد سالیانه (درصد)    جمعیت شهر    08/2    15/5    11/3    90/1    05/3
    جمعیت شهری کشور
 (هزار نفر)     9/4    4/5    4/3    7/2    07/4
جدول 7- جمعیت شهر خشکرود و تغییرات آن طی سالهای85- 1335
مأخذ: مرکزآمارایران(استنتاج مشاور)

/ 1 نظر / 117 بازدید

راه های کسب در آمد از اینترنت بدون نیاز به نرم افزار یا سخت افزار اضافی کاملا رایگان برای همه http://reacheee.persianblog.ir/ (در صورتی که مایل به تبادل لینک هستید لطفا در وبلاگم کامنت بگذارید تا با کمال میل لینک شما را در بخش پیوندها قرار دهم)