لوبیا چشم بلبلی ، ارقام لوبیا چشم بلبلی، آفات لوبیا چشم بلبلی

کاشت و داشت: بذور لوبیا چشم بلبلی را قبل از کاشت بایستی با یکی ازسموم قارچ کش مانند بنلیت ضدعفونی کرد.در تهیه بستر در پاییز زمین را 30 - 25 سانتیمتر شخم میزنند و در بهار بایستی دیسک زده شود تا کلوخه ها خرد شوند، در این هنگام فسفات آمونیوم به میزان 200-150 کیلوگرم در هکتار به زمین داده و سپس با ماله زمین را صاف تا امکان کشت با ماشین بذر پاش فراهم شود.

کشت لوبیا چشم بلبلی به دو روش انجام میشود: بذر کاری ردیفی ( فاصله پشته از هم 50 و ارتفاع پشته ها 20-10 سانتیمترو فاصله روی ردیف 15-10 سانتیمتر) و بذر کاری کپه ای ( فاصله پشته ها ازهم 60 سانتیمتر و تعداد بذر روی پشته 4-3 دانه در فواصل 20- 15سانتیمترازهم).معمولاً پس از سبز شدن این گیاه با مدار 10 - 7 روز یکبار مزرعه را آبیاری و این آبیاری تا هنگام زرد شدن غلافها ادامه میابد. معمولاً تناوبی که برای لوبیا چشم بلبلی توصیه میشود،عبارتست ازگندم- لوبیا- گندم.

آفات لوبیا چشم بلبلی

 

 

 


:( شته لوبیا چشم بلبلی  Aphis craccivor koc که حمله به ساقه گیاه ، مبارزه با سموم دیازینون وسوپراسید به نسبت 5/1 درهزار) و(سوک لوبیا چشم بلبلی Acanth oscelides-obtectus مبارزه از طریق سمپاشی به هنگام گلدهی) و(کرم پیله خوار Chalcodermus aeneusکه غلاف را سوراخ کرده و از بذر تغذیه میکند، کنترل با سموم سیستمیک مثل متاسیستوکس به میزان 5/1 در هزار)

از بیماریها میتوان به (موزاییک زردی Bean yellow mosaic virus باعث لکه های زرد روی برگ و غلاف شده و مبارزه توسط سمپاشی واستفاده از واریته های مقاوم) و( پوسیدگی ریشه Rhizoctonia solani kuhen که بروی ریشه و طوقه حفره های  قهوه ای سوخته بوجود می آورد وکنترل از طریق تناوب ،کاشت سطحی،ارقام مقاوم،استفاده از قارچ کش بنلیت)

مهمترین مرحله وجین علفهای هرز لوبیا چشم بلبلی در اوایل رشد است.از جمله این علفها :(سلمه Chenopodium album)(پیچک Convolvulus arvensis )(تاتوره Datura stramonium) را میتوان نام برد.

 برداشت: دوره کامل رشد لوبیا چشم بلبلی در واریته های مختلف بطور متوسط 90 تا 117 روز طول میکشد.زمان رسیدن محصول موقعی است که ساقه ها و غلافها کاملاً خشک و رطوبت دانه به حدی باشد که در تماس با دست خشک و شکننده بنظر برسد.لوبیا چشم بلبلی را معمولاً با ماشین درویی شبیه ماشین مورد استفاده برای نخود و لوبیا سفید برداشت میکنند. در صورت مدیریت خوب حدود 1 تا 4 تن در هکتار عملکرد دارد .


/ 0 نظر / 538 بازدید