تغذیه درختان گردو

گرده افشانی توسط باد انجام میشود.در اب و هوایمعتدله خنک تا گرم رشد خواهد کرد.اقلیم های خنکتر نیاز به ازقام زود بالغدارند.دماهای خیلی بالا(بیشتر از ۳۸درجه) می تواند به پوست سبز اسیب برساند و باعثکیفیت ضعیف مغز شود.

سرمای دیررزس بهاره می تواند به گل ها و شاخه هایجدید اسیب بزند.

نیاز ابی ان حداقل ۷۶۰ میلمتر بارندگی مورد نیازبوده و ابیاری در مناطق خشکتر مفید خواهد بود.کمبود ابیاری(جایی که تنش ملایم اب دراواسط فصل پس از گلدهی اما قبل از اینکه گیاه برای پر کردن نات نیاز شدید بهکربوهیدرات داشته باشد بکار برده میشود)ممکن است گلدهی و تولید نات را بهبود بخشیدهو رشد رویش را کاهش میدهد.

هوای مرطوب در زمان برداشت باعث لکه دار شدن مغز وپوسته چوبی میشود.درختان در سطح ایستایی بالای اب در خاک می تواند اسیب ببیند ونیاز به زه کشی خاک تا عمق ۳متر دارند.حساس به پوسیدگی قترچ ریشه در شرایطی است کهبه مدت طولانی در معزض خاک مرطوب قرار می گیرد.

هوای خنک و مرطوب بهار را نمی پسندد.این شرایطدرختان را به سوختگی باکتریایی مستعد سازد.

اگر در معرض بادهای مستمر قرار گیرد بسیار کند رشدکرده و محصول میدهد.

تکثیر معمولا از طریق پیوند است وگاهی کوپیوند وصلهای.در مناطق گرم ممکن است با استفاده از پیوندک خفته در فضای باز انجام شود.در پایهو پیوندک هاب ضعیف تر نیاز است که از پیوندک رومیزی و دمای ۲۶تا۲۸ درجه استفادهگردد.کارهای اخیر نشان داده است که میتوان با استفاده از اگروباکتریوم که تومورهایدر قلمه شاخه تحریک کرده از انها ریشه هایی به اسانی بیرون می اید.

گردو ابتدا در سیستم مربعی با فواصل ۱۲تا۱۸ مترکاشته می شد.ارقام کالیفرنیایی جدید بسیار متراکم بوده و سیستم مربعی ۹متر توصیهمیشود.

تربیت و هرس نخستین یصورت پیشاهنگ مرکزی صورت گرفتهو پس از ان هرس کمتری موردنیار است.

درختان خوب در سالهای ۴تا۵ و ارقام ضعیف سالهای ۸تا۱۰اولین بار برداشت میشود.

زمان باروری و تولید کامل سالهای ۱۰ تا۲۰

زمان شکفتن جوانه در بهار است و زمان گلدهی ۱۰ تا ۱۲روز پس از باز شدن حوانه ازاد است و تمام گلهای ماده ۱۵ تا ۱۸ روز دیرتر

 نیاز به ازت و پتاسیم متوسط و مقدار کمی فسفر نیازدارد.گردو به کلسیم پاسخ داده و دادن اهک مفید است.عمر معمول باردهی ۵۰تا۱۰۰ سال است..

.

 

 

میزان مصرف آب در باغهای گردو

تا کنون در مورد میزان مصرف آب در باغهای گردو بررسی کاملی انجام نشده،زیرا این کار مستلزم آزمایشهای پیگیر و مداومی است که بتواند مقدار آب مورد نیاز درخت گردو را،با توجه به رطوبت خاک به وسیله تانسیومتر مشخص کند.

تغییرات مصرف آب در یک هکتار باغ گردو بر حسب سن درخت:

متر مکعب آب به هکتار

سن درخت به سال

70

1

                                      200        

2

400

3تا5

600

6تا7

800

8تا9

900

10تا11

تا1100

از 11 سال به بالا

.

دوره های بحرانی آبیاری باغات گردو

در طول دوره رشد گیاهی،درخت گردو مراحل مختلفی را می گذراند که طی این مراحل غفلت در آبیاری نه فقط محصول سال،بلکه تولید کمی و کیفی سالهای آینده را نیز مورد تهدید قرار می دهد.اثر این غفلت به شرح زیر است:

-اثرهای تخریبی کمبود آب بر اندازه میوه و رشد گیاهی(خرداد(

-اثرهای تخریبی کمبود آب بر تشکیل جوانه های میوه دهنده(سال بعد)و بر مغز گردوی سال(تیرماه(

-اثرهای تخریبی کمبود آب برکیفیت کامل مغز گردوو خشبی شدن شاخه های سال(در مرداد و شهریور(

باید دانست ارقامی که میوه آنها جانبی است در مقابل کمبود آب حساس تر از ارقامی هستند که میوه آنها انتهایی است.بنابراین در شرایط کم آبی به منظور رفع اثرهای این کمبود،اولا باید ارقامی انتخاب شود که میوه آنها انتهایی باشد،ثانیا آب مورد نیاز آنها باید قبلا پیش بینی و تامین و از هدر رفتن آب با تدبرهای لازم جلوگیری شود.

چون تبدیل عناصر معدنی برای رشد کامل اندامهای مختلف گیاه به آّب و قدرت تحرک آن متکی است،کمبود آب،یا خشکی خاک،عمل جذب عناصر غذایی ونحوه استفاده ازآنها را مختل می کند و به خطر می اندارد.درمناطقی که بارندگی کم و توزیع آن نامناسب باشد  آبیاری درختان گردو ضروری است.آب غیر کافی موجب رشد کم،کاهش عملکرد و کاهش کیفیت میوه می شود و آب بیش از حد نیز باعث کندی رشد و نیز موجب بروز بیماریهای طوقه و ریشه می گردد.طی آزمایشی درختان گردو آبیاری شده را بادرختان آبیاری نشده مقایسه کردند و مشاهده نمودند که در اثر آبیاری وزن میوه از 7.6 به9.6 گرم و قطر میوه از 40به 42میلی متر افزایش یافت.رنگ پوست و درصد چروکیدگی نشاندهنده کیفیت مغز است.با انجام آبیاری کیفیت مغز بهتر شده عملکرد 4.3درصد افزایش می یابد.عدم آبیاری در یک فصل موجب کاهش رشد درخت و کاهش وزن مغز گردو می شود.بعلاوه آبیاری مجدد در سال بعد موجب افزایش وزن مغز می گردد.تنش آب در شروع دوره رشد میوه موجب تشکیل درصد زیادی از میوه های کوچک می شود.آبیاری در اواسط و یا اواخر تابستان،بعد از سخت شده پوست میوه ها تاثیری در افزایش اندازه میوها نخواهد داشت.مطالعات انجام شده در مورد آبیاری نشان می دهد که ریشه های گردو در خاکهای شنی لومی رطوبت را از عمق 3 متری خاک جذب می کنندو 80%از رطوبت جذب شده از عمق 2 متری خاک به بالا صورت می گیردولی در خاکهای سنگین،قسمت زیاذی از آب جذب شده از قسمت فوقانی خاک و از عمق یک متری خاک صورت می گیرد.آبیاری برای درختان پیوندی و درختان جوان بسیار ضروری استولی در درختان بالغ با افزایش توسعه ریشه ها،میزان نیاز به آب کمتر می شود.مقدار آبیاری و تعداد آن به سن درخت،نوع خاک،مقدار بارندگی و پراکنش آن،استفاده از مالچ و سیستم مدیریت خاک بستگی دارد.

اهمیت گردو

مغز گردو ارزش غذایی زیادی دارد و طرفداران آن هم زیاد هستند .به طور معمول ،این باغ ها تولید خـــوبی دارند .در بعضی از گونه های گردو هر در خت بین5 هزار تا 7 هزار گردو در یک سال میدهد.

اگر هر گردو در سال حدود 3هزار عدد گردو تولید کند و قیمت هر گردو را صد ریال در نظر بگیریم سود هر درخت حدود 300هزار ریال در سال می شود.با کاشتن 100اصله درخت در هر هــکتار ، حدود سی میلیون ریال در سال بدست می آوریم.

عملیات کاشت

1-آماده سازی زمین شامل جمع آوری سنگ و کلوخ ،ریشه و کـــنده های پوسیده درختان و علف های هرز از سطح زمین می باشد. گودالهایی به طول و عرض و عمق 80 سانتی متر حفر می کنیم. اگر لایه سختی در چاله باشد باید شکسته شود. هنگام کندن گودال خاکی که تا عمق سی سانتی متری قرار دارد،به عنوان خاک سطحی و غنی است،این خاک را از خاکهایی که بعد از آن کنده می شود جدا نگهداری می کنیم.

2-ابتدا تعدادی از ریشه های زخمی شده را هرس می کنیم تا به شکلی مناسب در آید. بهتر است پس از هرس ریشه ها را با محلول پرالیناژ آغشته کرده و ریشه ها را به هر طرف پخش می کنیم .هنگام قرار دادن نهال در گودال باید دقت کرد ریشه ها از خاک بیرون نمانده،همچنین زیاد هم در خاک فرو نروند،به نحوی که  نهال تا قسمت یقه زیر خاک قرار گیرد.

3-برای پر کردن گودال ابتدا نیمی از آن را تا عمق 40 سانتی متری ،مخلوطی از خاک سطحی و کود حیوانی می ریزیم.این مخلوط باید از 2 قسمت خاک سطحی و یک قسمت کود حیوانی تشکیل شده باشد،سپس با پا فشار داده و بلا فاصله آبیاری می کنیم.

هرس

پس از کاشت نهال در زمین اصلی سربرداری با توجه به نوع نهال و قدرت  رشد آن ،از ارتفاع 60 تا 80 سانتی متری از سطح خاک در سال اول انجام می گیرد که محل قطع شده بایستی با چسب باغبانی پوشانیده شود.در سالهای بعد(سال دوم)3 تا 5 بازوی اصلی از جوانه های زیرین با زاویه های باز(حداقل فاصله از هم 30 سانتی متر)و در جهات مختلف انتخاب می شود .بطور کلی در تمامی ارقام گردو هرس تا چهار سال اول انجام می شود.فرم هرس در این حالت به شکل با محور مرکزی تغییر شکل یا فته می باشد.هرس درختان جوان که به دوره باردهی رسیده اند ،براساس عادت میوه دهی آنها انجام می گیرد.در ارقامیکه بیشتر محصول در جوانه های جانبی تولید می شودبه علت  مقدار زیاد محصول رشد شاخه ها متوقف میشود.بنابراین انتهای تعدادزیادی از شاخه های جدیدکه در اطراف درخت تشکیل شده بریده می شود.بدین ترتیب با کاهش محصول،میزان رشد رویشی شاخه ها افزایش می یابد ولی در ارقامیکه میوه در جوانه های انتهایی تشکیل می شود،عمل هرس شامل بریدن انتهای شاخه های انتخاب شده در روی بازوهای اصلی و کاهش تراکم شاخه های اضافی می باشد.بطور کلی در ارقام  با ردهی انتهایی سر شاخه زنی نباید صورت گیرد،در غیر اینصورت درخت در رشد رویشی باقی مانده و میوه تولید نخواهد کرد ولی در ارقام باردهی جانبی این عمل انجام می شود .

آبیاری:   در سال اول آبیاری نهالهای کاشته شده از عملیات مهم به شمار می آید.نهــــال های جوان در طــی تا بستان به آبیاری مداوم نیاز دارند ولی در هنگام بارندگی از غرقابی شدن خاک باید جلو گیری شود.

تغییرات مصرف آب در یک هکتار باغ گردو بر حسب سن درخت:

متر مکعب آب به هکتار

سن درخت به سال

70

1

200

2

400

3تا5

600

6تا7

800

8تا9

900

10تا11

/ 1 نظر / 171 بازدید
مجید

باتشکر درمورد زمان پیوند و محلولهای شیمیایی که ریشه زنی را تشدید میکند مرا راهنمایی کنید