چرخه سالانه انگور

خواب / هرس

خواب از مرحله مهمی از چرخه سالانه انگور زمانی است که رشد و توسعه به طور موقت متوقف و تاک استوار است. این است که در دمای پایین و طول روز کوتاه به ارمغان آورد.

در این زمان، تولید کنندگان هرس درخت مو و تنظیم آن را برای فصل آینده. هرس و آموزش از درخت مو دو از جنبه های مهم برای تولید انگور با کیفیت - پرورش دهندگان تصمیم بگیرید چه مقدار و چه بخش هایی از رشد فصل قبل را برای حذف به منظور تنظیم رشد رویشی (ساقه و برگ) و بار محصول (خوشه انگور) برای تولید انگور با کیفیت و عملکرد مطلوب.

دو روش اصلی هرس  مهم است برای تولید کنندگان به دانستن محصول خود را به دلیل برخی از انواع تولید یک محصول بهتر (از لحاظ عملکرد و کیفیت) با هرس عصا در حالی که دیگران تولید یک محصول بهتر با هرس خار.

 

 

 

باغ هرس شده

 

 


ادامه مطلب ...