پوسیدگی خاکستری انگور

 

علایم بیماری:

در اواخر بهار لکه های متعددوپراکنده می گردد.

به رنگ قرمز در برگها ایجاد می شود. لکه ها غالبا در سطح رویی برگ ودر بین رگبرگها

ایجاد می گردند.

زمانی که اندازه لکه ها به 2 تا 3 میلیمترمی رسد به رنگ قهوه ایی خاکستری با

حاشیه ی سیاه در می آ یند.

Phyllostcta در سطح لکه ها پیکنیدیوم های جنس به صورت نقاط سیاه به شکل حلقه

نزدیک به حاشیه لکه های قهوه ای ایجاد می گردند.

 روی شاخه- پیچک – دمبرگ - محوراصلی و رگبرگها لکه هایی فرو رفته به رنگ بنفش

مایل به سیاه ظاهر می شوند و حاوی پیکنیدیوم های پراکنده هستند.

لکه ها روی حبه های انگور نیز در زمانی که رشدشان به نصف رسیده باشد بوجود

می آیند.

این لکه ها در ابتدا تقریبا سفیدند ولی به زودی با یک حلقه قهوه ای با حاشیه سیاه

احاطه می شوند.

پیکنیدیوم های سیاه نیز در سطح لکه های حبه انگورایجاد می گردند.

در نهایت تمام حبه ها به سرعت پوسیده و چروکیده شده و به رنگ سیاه در می آیند.


ادامه مطلب ...