شرایط پرورش زیتون

تصویر


باغ زیتون برای اینکه سود آور باشد و همه ساله محصول خوب و اقتصادی تولید نماید باید در مناطقی کاشته شود که شرایط محیطی با آن سازگار باشد . محصول باغهای جدید زیتون در طول سالیان اولیه پس از کاشت بایستی به سرعت زیاد شود و دخت هرچه سریعتر به سن باردهی اقتصادی برسد. بنابراین مکانی که برای احداث باغ در نظر گرفته می شود به طور یقین کمیت و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار خواهد داد
-  نقش دما:
کشت زیتون درمناطقی توصیه می شود که دارای حداقل دمای مطلق 8- درجه سانتی گراد به شرط عدم تداوم یخبندان باشد.و درجه حرارات درتابستان 40 الی50 درجه سانتی گراد را تحمل میکند اما تولید محصول (میوه ) ودرصد روغن آن دراین شرایط کاهش پیدا میکند.
زیتون در مناطقی بهترین عملکرد و بهترین کیفیت را خواهد داشت که دارای زمستانهایی معتدل و تابستانهایی گرم و خشک و طولانی باشد در این شرایط میوه ها امکان رسیدن پیدا می کنند .زیتون درختی است نیمه گرمسیری و بنابراین به یخبندانهای شدید حساس است اما این حساسیت در دوره های مختلف رشد گیاه فرق می کند . اگر درجه حرارت هوا در دوره استراحت گیاه به تدریج کاهش یابد حتی اگر به 13- درجه سانتیگراد هم برسد خسارت وارد شده به درخت قابل توجه نخواهد بود اما اگر در همین زمان درجه حرارت بطور ناگهانی کاهش یابد ممکن است به نابودی گیاه منجر شود . شاخه های بارده درخت در درجه حرارتهای 5- سانتی گراد ممکن است از بین برود و یخبندانهای کوتاه مدت ناگهانی موجب ایجاد سوراخهای کوچکی بر روی شاخه های میوه ده خواهد شد زمینه را برای حمله باکتری گره زیتون فراهم می آورد که موجب از بین رفتن بافت صدمه دیده خواهد شد .


ادامه مطلب ...