از آفات مهم برگخوار جنگلهای زاگرس می باشد.این پروانه در سال های اخیر در جنگلهای ارسباران و جنگلهای بلوط طارم علیای زنجان به حالت طغیانی در آمده است.اولین بار در سال 1316 توسط اقشار گزارش شده است. این آفت در استانهای شمالی ، آذربایجان و مرکزی انتشار دارد.
میزبان:
این آفت فاز است و 17 درخت و درختچه هایی جنگلی از میزبان های آن است. ( تمایز با پروانه گزنده بلوط)
درختان میزبان آن در ایران افرا ، توسی ( غان ) ،گیلاس وحشی ، سیب جنگلی ، صنوبر ، گوجه جنگلی ، گلابی جنگلی، بلوط ، بید ، غدار و نارون بنابراین پلی فاز است.
خسارت:
اهمیت اقتصادی آن کم متوسط است. این حشره از برگ درختان میزبان تغذیه می کند.


ادامه مطلب ...