سفیدک سطحی مو (انگور)

powdery mildew on reislingEarly Powdery mildew on Grape Berries


عامل بیماری:
  فرم جنسی   Uncinula necator   و  فرم غیر جنسی  Oidium tuckeri 

   
فرم جنسی پاتوژن یک آسکومیست و فرم غیر جنسی یک دئوترومیست است. پاتوژن

بصورت میسلیوم روی شاخه ها و همچنین بصورت اندامهای جنسی(کلیستوتسیوم)

در برگ های ریخته شده پای درختان زمستان گذرانی می کنند. در فصل بهار آلودگی

توسط میسلیوم شروع می شود. از میسلیوم های  موجود در سطح میزبان کنیدیوفور

های حامل کنیدی ها منشا می گیرند و کنیدی ها پس از جدا شدن از کنیدیوفور ها

توسط باد و دیگر ناقلین جابجا شده و آلودگی بدین صورت در فصل بهار و تابستان

انتشار می یابد.


ادامه مطلب ...