راهنمای تشخیص افات و بیماریهای درخت مو

ریشــــــــــــــــه

1_تورم نوک ریشه،زرد شدن قسمتهای مختلف ریشه واثار شته زرد در ریشه مسن شته گال زا

2_اثار جویدگی بر روی ریشه مسن و یا از بین رفتن اوندهای ابکش و ضعیف گیاه موش صحرایی

3_ضعف عمومی گیاه و مترم شدن ریشه جوان نماتود

4_رشته های تار عنکبوتی سفید رنگ بر روی ریشه های در حال ازبین رفتن پوسیدگی ریشه مو


ادامه مطلب ...