خاک مناسب برای گلدان چه خاکی است؟

 

خاکی که در گلکاری برای گیاهان گلدانی آماده می‌شود، از نظر خواص طبیعی و شیمیایی با خاک باغچه متفاوت است. خاک گلدان باید از نظر بافت در حد متوسط باشد، علاوه بر آن از نظر مواد غذایی هم مناسب باشد. اگر خاک خیلی سبک (شنی) باشد، بر اثر آبیاری پی در پی مواد غذایی سریعاً شسته شده، گیاه به کمبود مواد غذایی دچار می‌شود، ولی اگر خاک گلدان سنگین (رسی) باشد به علت خارج نشدن آب اضافی، مقدار زیادی از آن در خاک گلدان باقی می‌ماند و ریشه‌ی گیاه به علت کمبود هوا (اکسیژن) به خوبی رشد نمی کند، در نتیجه رشد و نمو گیاه متوقف می‌شود.

در این صورت با اضافه کردن کودهای دامی پوسیده و خاک برگ و ماسه، می‌توانید خاک گلدان را اصلاح کنید. بدین ترتیب برای تهیه‌ی خاک گلدان، باید از مخلوط کردن ماسه، خاک معمولی (خاک باغچه) و کودهای دامی پوسیده و خاکبرگ، خاک گلدان را تهیه کنید. از تورب (پیت) نیز می‌توانید در تهیه‌ی مخلوط خاک استفاده کنید.

بعضی از گیاهان آپارتمانی مانند کاکتوس‌ها و بعضی از گیاهان زینتی پیازی، به خاکی سبک و شنی نیاز دارند، در حالی که گیاهان دیگر به خاک با بافت متوسط نیاز دارند. در نتیجه تهیه‌ی خاک باید متناسب با نوع گیاه باشد. به طور کلی مخلوط خاک باید دارای ساختمانی باشد، که آب بتواند به راحتی در آن نفوذ کند و تخلخل (منافذ) خاک در وضعیتی باشد که آب اضافی را خارج کند تا به ریشه‌ی گیاه صدمه نزند و باعث خفگی آن نشود و از طرفی بر اثر آبیاری‌های پی در پی متراکم و سطح خاک سفت نشود.


برای تهیه‌ی خاک گلدان با ساختمان متوسط می‌توانید از نسبت زیر استفاده کنید:

1 قسمت ماسه‌ی تمیز + 1 قسمت کود دامی کاملاً پوسیده + 1 قسمت خاک برگ + 2 قسمت خاک باغچه