خاک مناسب برای کاشت درختان

 

شناسایی اصول تهیه خاک مناسب جهت کاشت درختان براساس اقلیم منطقه
خاک،محیط استقرار گیاهان است.تشکیل خاک از تجزیه سنگهای مادر تحت تاثیر عوامل مختلف حاصل میشود.خاکها از نظر فیزیکی و شیمیایی در رشد گیاهان موثرند.به هرحال خاک مواغذایی لازم را برای پرورش گیاه دراختیار ریشه قرار می دهد.
خاک از ذراتی تشکیل شده است که از نظر اندازه شامل شن،لای(سلیت) و رس می باشد. ذرات جامد خاک اگر قطری بین 2-5% میلی متر داشته باشند، شن نامیده می شوند. اگر قطر ذرات بین 5%-2% میلیمتر باشد آنرا لای(سلیت) نامند و اگر قطر ذرات از 002/0 میلیمتر کمتر باشد آنرا رس می گویند.

جدول زیر تقسیم بندی ذرات اصلی خاک را براساس قطر ذرات نشان می دهد.


جدول 2-2- قطر ذرات خاک


ادامه مطلب ...