بیماری پیرس انگور یک بیماری باکتریایی است .

X. fastidiosa reproduces and plugs water-conducting tissues, causing water stress and killing the plant. In late summer and fall, grape foliage (white variety) infected with Pierce's disease becomes slightly yellow at the margins and then dies, leaving concentric zones of progressive discoloration. Photos by Jack Kelly Clark.

بیماری پیرس اولین بار در سال 1892 در رود خانۀ سانتا آنا واقع در نزدیکیهای در غرب کالیفرنیا مشاهده و توصیف گردید . چند دهه بعد از آن در فلوریدا و سایر نواحی جنوب شرق آمریکا نیز مشاهده شد یعنی در مناطقی که باکتری عامل بیماری و حشره ناقل آن در آنجا بالقوه فراوان است دیده میشود.

نشانه های بیماری در ارقام و گونه های مختلف متفاوت است بطوریکه در ارقام ویتیس وینیفرا از شدت بالایی برخوردار است. در تاک های که تحت تنش ناشی از دماهای بالا و خشکی زیاد قرار گرفته  باشند نشانه های این بیماری بارز تر است.


ادامه مطلب ...