بیماری آبله گوسفند وبز 

 

 

آبله بیماریهای ویروسی حاد هستند که بسیاری از حیوانات از قبیل انسان و پرندگان ( به غیر از سگ سانان) را آلوده میکنند. به طور مشخص ضایعات در پوست و مخاطات پراکنده هستند که از ماکول به پاپول ، وزیکول و پوستول پیشرفت و در نهایت تشکیل کروت داده و سپس بهبودی حاصل میگردد. ضایعات اغلب دارای گنجیدگی های داخل سیتوپلاسمی متعدد هستند که نشانگر مکانهای تکثیر ویروس در سلولهای آلوده میباشد.

ادامه مطلب ...