بیماری بوته میری گیاهان جالیزی تاریخچه اهمیت و انتشار بیماری بیماری بوته میری گیاهان جالیزی شامل خیار، خربزه،طالبی هندوانه و کدو از دیر زمان در ایران و به خصوص در اصفهان و سایر مناطقی که کشت این گیاهان بیشتر معمول می باشد شایع بوده است . ارشاد و موستوفی(1348) می نویسند که بوته میری یا پوسیدگی ریشه جالیز اولین بار در سال 1323بوسیله قوالدین شریف در اصفهان روی خربزه دیده شده که احتمالا از خیلی قبل از آن هم وجود داشته است . گزارشات فنی چاپ نشده آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی اصفهان مربوط به سالهای 1333 و 1334 نشان می دهد که بیماری بوته


ادامه مطلب ...