بررسی شوری خاک


در مقالة حاضر، طرحی ارائه شده است که شوری خاک را در مزارعِ تحت آبیاری تخمین زده و راهکارهای مدیریتی ارائه می دهد. این تحقیق بر اساس بررسی مدلهای آبیاری
منطقة Manicoba ( منطقه ای واقع در شمال شرقی برزیل) انجام شده است. در این منطقه علت اصلی شوری خاک، بالا آمدن آبهای زیر سطحی می باشد. در این طرح آب و
میزان املاح خاکهای سطحی محاسبه می شوند. آزمون بر روی کرت های بدون کشت و همچنین منطقة ریشة درختان انبه(۹/۰ متری زمین) انجام گرفت. بررسی اثر
سیستمهای مدیریتی بر روی املاح خاک، در تغییر و اصلاح آبیاریهای پی در پی و تبدیل آنها به سیستمهای مؤثرتر مفید خواهد بود.
برای خواندن ادامه مطلب ، بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
 
 
● مقدمه


ادامه مطلب ...