آموزش پیوند زدن درختان

 

 

 

File:Cherry tree grafting 6.jpg

در این مقاله علمی بلند سعی داریم پیوند زدن درختان را به طور کامل برای فرد مبتدی شرح دهیم امید است که مورد پسند قرار بگیرد.پیوند زدن که در حقیقت عبارت از زخم کردن و قطع مقدار زیادی از شاخ و برگ گیاه و بعداً مجبور کردن دو نبات مختلف به زندگانی با یکدیگر است، تغییرات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مخصوصی در گیاه پیوندی جدید به وجود می آورد.


ادامه مطلب ...