کمبود منیزیوم

 

 

کمبود بر

 

 


کمبود روی

 

 

کمبود روی

 

 

 

 

کمبود فسفر

 

 

 

 

کمبود کلسیم

 

 

 

 

کمبود منگنز

 

 

 

 کمبود منیزیوم