علائم کمبود ازت در سیب و گلابی

Apple Leaves - Nitrogen deficiency
درختان سیب وگلابی که کمبود ازت دارند رشد انتها ئی و اندازه برگ آنها کاهش

نشان می دهند . برگ ها ،کمرنگ (سیب)تا برنزه (گلابی ) بوده ودر ضلاهر شبیه

پیری طبیعی برگ ها در پائیز است . رنگ پهنک برگ یکنواخت بوده و حالت موزائیک و

لکه ای ندارند . برگ های پیر در قاعده سر شاخه ها و جوانه ها بزودی زرد شده و

ممکن است پیش از موقع ، خزان کنند. شاخه های کوچک جدید معمولا نازک با

پوستی به رنگ قهوهای روشن و یا متمایل به قرمز هستند .میوه درختان دارای کمبود ازت ،کوچکتر است و امکان دارد رنگ و بلوغی زودتر  از حالت

طبیهی داشته باشند. شکل میوه ممکن است نامرغوب و ریزش آن بیش از حد باشد .
علایم مسمومیت


مسمومیت ناشی از مواد غذائی ، در باغ های سیب و گلابی بسیار نادر است. اکثر

مسمومیت ها از کاربرد بیش از حد کودها ناشی می شوند.


ازت


هر چند کودهای ازته ندرتا باعث مسمومیت مستقیم درختان سیب و گلابی می

شوند.


ولی مصرف زیاد ازت ممکن ازت اثرات نا مطلوبی روی کیفیت میوه و استقا مت گیاه

داشته باشد. درختانی که ازت زیاد تری دریافت کرده اند ، برگ ها ی بزرگ و رنگ

 

سبز تیره تولید می کنند که تا اواخر پائیز روی درختان باقی می مانند ، رشد شاخه

ها در پائیز هم ادامه می یابد و درختان به خسارت زمستانی حساس تر می شوند.


ازت پیش از حد ،ممکن است تولید میوه را روی درختان جوان به تاخیر انداخته و

حساسیت سیب و گلابی را یه سوختگی برگ ها  (اتشک ) افزایش دهد.


هر چند میوه  درختانی که بیش از حد به آنها کود داده شده است ،معمولابزرگ 

هستند ، ولی رنگ آنها ضعیف بوده و دیرتر می رسند .


گوشت میوه کمتر سفت  است و میوه پس از برداشت یا در طول انبارداری سریعا

کیفبت خود را از دست می دهد.


نسبت های  بالای ازت ، محتوای مواد محلول وطعم گلابی  و رنگ و سفتی سیب را

کاهش داده است و برخی اختلالات فیزیو لوژیک با سطوح پائین کلسیم میوه و

ارتباطند ودر اثر وجود ازت بالا ،شدید میشود. از جمله این اختلالاعات میوه مغز تلخی

و لکه چوپ پنبه ای در سیب و چوب پنبه ای شدن و سبزی یونجه ای در گلابی است .