کمبود منیزیم معمولا در خاک های سبک اسیدی ،که میزان منیزیم پائینی دارند روی

می دهد اگر چه تنها به این شرایط محدود نمی شود . استفاده زیاد از کودهای

پتاسه یا ازته آمونیومی می تواند موجب بروز علائم کمبود منیزیم ، حتی در خاک های

غنی از آن گردد کمبود منیزیم به دوشکل مختلف بروز می کند قبل از گلدهی علائم

به صورت خشکیدگی بافت حاشیه وبین رگبرگ های برگ غالب است . در طول

تابسنان و پائیز زرد شدگی یا قرمز شدگی بین رگبرگی و تشکیل لکه های سبز مایل

به قهوه ای علائم اصلی کمبود منیزیم هستند . با افزایش رنگ پریدگی ،تغییر رنگ به

شکل گوه ،از حاشیه برگ ها به طرف نقطه اتصال دمبرگ پیشرفت می کند 

   
زردی بافت بین رگبرگ ها ،به علائم کمبود منگنز ،بُر و روی شباهت دارد.


زیادی منیزیم در باغ مو تغییرات واضع و قابل رویتی ندارد

.
درمان کمبود منیزیم به ندرت کاملا ضروی به نظر می رسد. در خاک های اسیدی

،استفاده از سنگ آهک دولومیتی بسیار مفید است.


در کل ،سولفات منیزیم (سولفات آبدر منیزیم و سولفات دو منیزیم یا نمک اپسوم نمک

فرنگی)از کربناک منیزیم سریعتر تاثیر می گذارد. تیمار شاخ برگ با سه یا چهار بار

محلول پاشی (بعد از زمان گل دهی گیاه )با محلول سولفات منیزیم دو تا پنج درصد

مفید خواهد بود.را می طلبد.