کمبود فسفر در سیب زمینی

 

 

 

علائم کمبود فسفر به طور واضع قابل تشخیض نیست .در این حالت رشد گیاه متوقف و برگ ها نسبت به گیاهان که کمبود دارند ،تیره تر می شوند . هنگامی که کمبود فسفر شدت یافت ،برگ پیچیده و دیواره بالایی برگ متورم می شود سطح پاینی برگ نیز سبز خاکستری می شود.
غالبا کمبود فسفر هنگامی که درجه حرارت خاک نسبتا پاین باشد (ده درجه سانتیگراد یا کمتر ) رخ می دهد. در سیب زمینی ، نظیر گوجه فرنگی و نیشکر ،به کار بردن فسفر قبل از کاشت گیاه نتیجه پخش خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


همچنین به تاخیر انداختن کشت تا زمانی که دما تا 15 درجه سانتیگرادبرسد موثر واقع می شود . غالبا کمبود فسفر در خاک های اسیدی و آهکی یا خاک های کائولینی اتفاق می افتد.
اغلب علایم کمبود فسفر در گیاه به خوبی مشخص نمی شود مدت کوتاهی بعد از سبز شدن ، گیاه باید به فاصله هر دو هفته یک بار مورد آزمایش قرار گرفته و این عمل تا هنگامی که در دمبرگ ها و پهنگ برگ کمتر از 750 میکرو گرم در میلی لیتر فسفر قابل حل در 2 درصد اسید استیک را داشته باشد رخ می دهد یا هنگامی که میزان فسفر به کمتر از 1750 میکرو گرم در میلی لیتر وزن خشک بافت برسد