منشا بیماری انبونک یا خیارک آلو دقیقاٌ مشخص نشده و خسارت این بیماری در نواحی پرباران و خنک شدیدتر می باشد. 

علائم بیماری:

در ابتدا به صورت جوش سفید رنگ در روی میوه ظاهر می شود و همزمان با رشد میوه گسترش پیدا می کند و تمام میوه را می پوشاند .
هسته میوه آلوده رشدش متوقف می شود ، قهوه ای ، چروکیده و پوک می گردد.
طول میوه آلوده گاهی به ده برابر میوه سالم می رسد میوه آلوده غالباٌ بدشکل ، خمیده، به رنگ قرمز و سپس خاکستری مخملی در می آید. سر شاخه های آلوده اغلب طویل ، پیچیده ، کج و معوج می شوند .
برگها تقریباٌ پیچیده و بد شکل هستند. 

عامل بیماری:

گونه Taphrina pruni عامل این بیماری می باشد.
مشخصات میسیلیوم قارچ مانند عامل بیماری پیچیدگی برگ هلو می باشد.
آسکها استو.انه ای چماقی می باشد و هر آسک معمولاٌ محتوی 8 آسکوسپور گرد یا بیضوی شکل می باشند.

زیست شناسی:

احتمالا طرززندگی عامل این بیماری مثل عامل بیماری پیچیدگی برگ هلو می باشد.
آلودگی اولیه در بهار ممکن است توسط کنیدیهایی صورت گیرد که فصلهای تابستان تا بهار را روی سرشاخه و جوانه های زندگی و زمستان را در زیر پوست درخت آلو سیر می کند و در بهار هنگام ظهور گل وارد تخمدان می گردد.
آسکها غالباٌ در روی سطح میوه های آلوده تشکیل می گردند.
در اثر هیپرپلازی و هیپرتورفی میوه ها دراز و توخالی و شبیه به خیار یا میوه باقلا می گردند. 

کنترل :

جمع آوری میوه های آلوده همراه با قطع و سوزانیدن شاخه های بیمار 
سمپاشی درختان با استفاده از ترکیبات مسی نظیر ترکیب بردو (8-4-100)و کوپراویت ده در هزار در زمستان کمی قبل از متورم شدن جوانه ها .