1- شمشاد نام علمی : Buxus sempervirens
زمان هرس: بهار، پاییزشمشاد رسمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- جوالدوزک
نام علمی : Catalpa speciosa
زمان هرس: آخر تابستان،زمستان

جوالدوزک

3- سدر
نام علمی : Cedrus
زمان هرس:تابستان

خواص سدر (کنار)


4- ارغوان
نام علمی : Cercis
زمان هرس:زمستان
نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.
5- افرا
نام علمی : Acer
زمان هرس:زمستان


6- عرعر
نام علمی : Aillanthus

زمان هرس: زمستان،تابستان

 
7- ابریشم
نام علمی : Albizzia
زمان هرس: بهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- زرشک
نام علمی : Berberis
زمان هرس:زمستان،تابستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- دم موشی
نام علمی : Buddleia davidii
زمان هرس:اواخر زمستان
نحوه هرس: یا شاخه اصلی را در زمستان از قسمت های داخلی حذف نمود(هرس نسبتا شدید)تا گیاه تحریک به رشد دوباره گردد.10- به ژاپنی
نام علمی : Chaenomeles
زمان هرس:تابستان،زمستان


11- شبه سرو
نام علمی : Chamaecyparis lawsoniana
زمان هرس:تابستان


12- گل یخ
نام علمی : Chimonanthus praecox
زمان هرس:بهار ، تابستان

 

   

   

   

   

   

   

  تصویر گل یخ

   

   

   

  13- درخت پر
  نام علمی : Cotinus coggyria
  زمان هرس:تابستان

  آشنایی با درخت پر + شرایط نگهداری و عکس


  14- شیر خشت
  نام علمی : Cotoneaster
  زمان هرس:بهار،تابستان،زمستان

  شیرخشت

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15- سرو
  نام علمی : Cupressus
  زمان هرس:بهار و تابستان

   

  16- گل طاووسی
  نام علمی : Cytisus
  زمان هرس:بهار

   

   

   

   

  17- یاس زرد
  نام علمی : Forsythia
  زمان هرس:بهار

   

  Yellow Jasmine  18- زبان گنجشک
  نام علمی : Franinus
  زمان هرس:زمستان  19- لیلکی
  نام علمی : Gleditsia
  زمان هرس:زمستان

   

  لیلکی بی خار

  20- ختمی درختی
  نام علمی : Hibiscus syriacus
  زمان هرس:بهار،تایستان و پاییز

  21- یاسمن
  نام علمی : Jasminum officinal
  زمان هرس:بهار ،تابستان
  نحوه هرس: در بهار و تابستان بر حسب زمان گلدهی باید بعد از اتمام دوره گلدهی نسبت به حذف شاخه های ضعیف اقدام نمود و شاخه های خیلی بلند را تا نیمه کوتاه نمود.

   

  22- سرو کوهی
  نام علمی : Juniperus
  زمان هرس:بهار ،تابستان

   

   

  23- برگ نو
  نام علمی : Ligustrum
  زمان هرس:زمستان ،بهار،تابستان

  img/daneshnameh_up/1/1c/laurus3.jpg

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  24 - ماگنولیا
  نام علمی : Magnolia
  زمان هرس:تابستان
  نحوه هرس: بهتر است تا جای ممکن به دلیل التیام زخمهای حاصل از هرس و کندی رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می توان نسبت به خذف شاخه های نابجا و یا شکسته اقدام کرد.

  magnolia tree image

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  magnolia tree flowers

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  25- زیتون تلخ
  نام علمی : Melia
  زمان هرس:تابستان  26- توت
  نام علمی : Morus spp
  زمان هرس:زمستان ،تابستان

  27- خرزهره
  نام علمی : Nerium oleander
  زمان هرس:تابستان

  28- نرگس درختی
  نام علمی : Philadelphus
  زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز
  نحوه هرس: این درختچه معمولا نیازی به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال یکبار در اوائل بهار یا پاییز تعدادی از ساقه های خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم.همچنین هرس پنسمان یا چیدن نوک شاخه های تازه روئیده در تابستان باعث جلوگیری از حجیم شدن تاج شده و آنرا متراکم تر می سازد.

  29- نوئل
  نام علمی : Picea
  زمان هرس:بهار ،تابستان


  30-کاج
  نام علمی : Pinus spp
  زمان هرس:بهار

  31- چنار
  نام علمی : Platamus spp
  زمان هرس:تابستان ،زمستان

  32- صنوبر
  نام علمی : Populus spp
  زمان هرس:تابستان

  33- پیراکانتا
  نام علمی : Pyracantha spp
  زمان هرس:تابستان ،آخر زمستان

  34- بلوط
  نام علمی : Quercus spp
  زمان هرس:تابستان،زمستان

  35- سماق
  نام علمی : Rhus
  زمان هرس:زمستان


  36- اقاقیا
  نام علمی : Robinia
  زمان هرس:تابستان،زمستان

  37- بید
  نام علمی : Salix spp
  زمان هرس:زمستان،تابستان

  38- اسپیره
  نام علمی : Spirea
  زمان هرس:بهار

  39- سرو خمره ای
  نام علمی : Thuja
  زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز

  40- نارون
  نام علمی : Ulmus spp
  زمان هرس:اواخر تابستان ،زمستان

  41- بداغ
  نام علمی : Viburnum spp
  زمان هرس:بهار،اواسط تابستان

  42- مروارید درختی
  نام علمی : Symphoricarpus
  زمان هرس:اوائل بهار

  43- گز
  نام علمی : Tamarix spp
  زمان هرس:بهار ،تابستان

  44- سرخدار
  نام علمی : Taxus spp
  زمان هرس:اواخر بهار،تابستان