پوسیدگی خاکستری انگور

 

علایم بیماری:

در اواخر بهار لکه های متعددوپراکنده می گردد.

به رنگ قرمز در برگها ایجاد می شود. لکه ها غالبا در سطح رویی برگ ودر بین رگبرگها

ایجاد می گردند.

زمانی که اندازه لکه ها به 2 تا 3 میلیمترمی رسد به رنگ قهوه ایی خاکستری با

حاشیه ی سیاه در می آ یند.

Phyllostcta در سطح لکه ها پیکنیدیوم های جنس به صورت نقاط سیاه به شکل حلقه

نزدیک به حاشیه لکه های قهوه ای ایجاد می گردند.

 روی شاخه- پیچک – دمبرگ - محوراصلی و رگبرگها لکه هایی فرو رفته به رنگ بنفش

مایل به سیاه ظاهر می شوند و حاوی پیکنیدیوم های پراکنده هستند.

لکه ها روی حبه های انگور نیز در زمانی که رشدشان به نصف رسیده باشد بوجود

می آیند.

این لکه ها در ابتدا تقریبا سفیدند ولی به زودی با یک حلقه قهوه ای با حاشیه سیاه

احاطه می شوند.

پیکنیدیوم های سیاه نیز در سطح لکه های حبه انگورایجاد می گردند.

در نهایت تمام حبه ها به سرعت پوسیده و چروکیده شده و به رنگ سیاه در می آیند.شکوفه های جوان معمولا بسیار حساس به عفونت است.

یک یا شکوفه های متعددی در یک خوشه ممکن است مبتلا شود.

انفجار (BROWNING و خشک کردن) که ممکن است گسترش به پایین  وساقه گل.که باعث عفونت میوه می شود.

که تصویر را که بزرگ ترمیبینیدانگار به سرعت در حال رشداست.

. میوه های آلوده باقی مانده بر روی گیاه معمولا خشک ، "مومیایی" و تبدیل شدن به تحت

پوشش با خاکستری، اسپورها میگردد گرد.

بحرانی ترین دوره برای استفاده از قارچ کش برای کنترل کپک خاکستری

در طول شکوفه است.

این نکته مهم به خاطر داشته باشید که با توجه به قارچ کش

برنامه های کاربردی برای کنترل این بیماری مهم است.کنترل:

• انتخاب یک سایت کاشت با زهکشی خوب خاک و گردش هوادر.

گیاهان باید در معرض نور مستقیم خورشید باشد.

ردیف بوته با جهت باد غالب باعث ترویج خشک شدن سریع تر از شاخ و برگ و میوه می شود.

• لایه خوبی از مالچ کاه (یا مواد دیگر) بین ردیف ها و یا در اطراف  ریشه گیاهان بریزید.

که میتواند به عنوان یک حفاضی بین خاک وگیاه باشد.

 • فاصله مناسب از گیاهان و زمان بندی برنامه های کاربردی کود نیز مهم هستند.

برنامه های کاربردی بیش از حد کود نیتروژن ، به ویژه در بهار قبل از برداشت، می تواند

مقادیر بیش از حد شاخ و برگ متراکم تولید می کنند.

سایه میوه توسط شاخ و برگ ضخیم مانع از خشک شدن سریع میوه در طول دوره مرطوب

و ایجاد شرایط ایده آل برای توسعه بیماری می باشد.• کنترل خوب علف هرز بسیار مهم است.

علف های هرز جلوگیری از حرکت هوا در تاج پوشش بوته میکند.

این زمان خشک کردن گل و میوه جات را کند می کند و احتمال عفونت

را افزایش می دهد..

جمع آوری از تمام میوه های بیماراز میوه های سالم رو انجام بدید.

 دسته میوه با مراقبت برای جلوگیری از کبودی بیشتر و مهار آن هم.

در یخچال به سرعت در 32 تا 50 درجه فارنهایت قارچ کپک و قارچ به رنگ.• قارچ کش ها، ابزار مدیریت بیماری های مهم در کشت تجاری هستند.

، اما به طور کلی موثر واقع نمیشوند.