بیماری پیرس انگور

پوسیدگی ریشه انگور

بیماری های انگور

راهنمایی تشخیص آفات و بیمارهای انگور

کرم برگخوار مو ( انگور )

شپشک آرد آلو مو

نماتد انگور (نماتد های مهم انگور)

کرم‌های شاخدار مو

 

کنه تار عنکبوتی (کنه تارتن)