لوبیا چشم بلبلی

 

 

 

 

 

The curved shape means that these cowpea pods are mature and ready for harvesting.

 


 
 

 منشأ این گیاه آفریقا بوده واز آنجا به هند ، چین و قسمتهای مرکزی و شمالی آمریکا منتقل شده است.در حال حاضر در بسیاری از کشورهای گرمسیر با سطح زیر کشت جهانی 5/4 میلیون هکتار کشت میشود.از ارقام لوبیا چشم بلبلی میتوان به لوبیا چشم بلبلی کامران و مشهد و 29005 اشاره کرد. از نظر گیاهشناسی ، گیاهی است علفی یکساله با رشد کم، بوته ای و تا حدی رونده.دارای یک ریشه اصلی به طول 80 – 60 سانتیمتر و ساقه ای بطول   80 – 60 سانتیمترکه به رنگ زرد تا سبز روشن و قهوه ای است.غلاف ها پهن یا استوانه ای و نسبتاً بلند و روی هر گیاه تقریباً بیشتر از 50 غلاف دیده میشود. وزن هزار دانه بین 60 تا 300 گرم است که بذور آن به شکل بیضوی ، گرد یا لوله ای که در انتهای خود علامتی Vشکل دارند. برای رشد نیاز به حرارت بالا دارد که نبایستی کمتر از 18 درجه سانتیگراد باشد.

بیشترین نیاز حرارتی در دوره حد فاصل شکوفه دهی تا رسیدگی است. خشکی خاک شدیداً عملکرد را کاهش میدهد.در مناطق گرمسیری کشت لوبیا چشم بلبلی فقط بصورت فاریاب موفقیت آمیزاست.گیاهی روزکوتاه وبه آسانی سایه اندازی را تحمل میکند.دارای واریته های زودرس(60 تا 80 روز) متوسط رس(80 تا 120روز) وانواع دیررس(120الی150روز) میباشد. گیاهی خودگشن با دگرگشنی بسیار پایین( در هوای مطوب که حشرات رنگ گل را بهتر تشخیص میدهند)..لوبیا چشم بلبلی دارای همزیستی با کتری تثبیت کننده نیتروژن بنام  Rizobium phaseoli است.


کاشت و داشت: بذور لوبیا چشم بلبلی را قبل از کاشت بایستی با یکی ازسموم قارچ کش مانند بنلیت ضدعفونی کرد.در تهیه بستر در پاییز زمین را 30 - 25 سانتیمتر شخم میزنند و در بهار بایستی دیسک زده شود تا کلوخه ها خرد شوند، در این هنگام فسفات آمونیوم به میزان 200-150 کیلوگرم در هکتار به زمین داده و سپس با ماله زمین را صاف تا امکان کشت با ماشین بذر پاش فراهم شود.

کشت لوبیا چشم بلبلی به دو روش انجام میشود: بذر کاری ردیفی ( فاصله پشته از هم 50 و ارتفاع پشته ها 20-10 سانتیمترو فاصله روی ردیف 15-10 سانتیمتر) و بذر کاری کپه ای ( فاصله پشته ها ازهم 60 سانتیمتر و تعداد بذر روی پشته 4-3 دانه در فواصل 20- 15سانتیمترازهم).معمولاً پس از سبز شدن این گیاه با مدار 10 - 7 روز یکبار مزرعه را آبیاری و این آبیاری تا هنگام زرد شدن غلافها ادامه میابد. معمولاً تناوبی که برای لوبیا چشم بلبلی توصیه میشود،عبارتست ازگندم- لوبیا- گندم.

آفات لوبیا چشم بلبلی

 

 

 


:( شته لوبیا چشم بلبلی  Aphis craccivor koc که حمله به ساقه گیاه ، مبارزه با سموم دیازینون وسوپراسید به نسبت 5/1 درهزار) و(سوک لوبیا چشم بلبلی Acanth oscelides-obtectus مبارزه از طریق سمپاشی به هنگام گلدهی) و(کرم پیله خوار Chalcodermus aeneusکه غلاف را سوراخ کرده و از بذر تغذیه میکند، کنترل با سموم سیستمیک مثل متاسیستوکس به میزان 5/1 در هزار)

از بیماریها میتوان به (موزاییک زردی Bean yellow mosaic virus باعث لکه های زرد روی برگ و غلاف شده و مبارزه توسط سمپاشی واستفاده از واریته های مقاوم) و( پوسیدگی ریشه Rhizoctonia solani kuhen که بروی ریشه و طوقه حفره های  قهوه ای سوخته بوجود می آورد وکنترل از طریق تناوب ،کاشت سطحی،ارقام مقاوم،استفاده از قارچ کش بنلیت)

مهمترین مرحله وجین علفهای هرز لوبیا چشم بلبلی در اوایل رشد است.از جمله این علفها :(سلمه Chenopodium album)(پیچک Convolvulus arvensis )(تاتوره Datura stramonium) را میتوان نام برد.

 برداشت: دوره کامل رشد لوبیا چشم بلبلی در واریته های مختلف بطور متوسط 90 تا 117 روز طول میکشد.زمان رسیدن محصول موقعی است که ساقه ها و غلافها کاملاً خشک و رطوبت دانه به حدی باشد که در تماس با دست خشک و شکننده بنظر برسد.لوبیا چشم بلبلی را معمولاً با ماشین درویی شبیه ماشین مورد استفاده برای نخود و لوبیا سفید برداشت میکنند. در صورت مدیریت خوب حدود 1 تا 4 تن در هکتار عملکرد دارد .