کمبود پتاس در گوچه فرهنگی

در شرایط کمبود پتاسیم بوته های جوان گوچه فرهنگی دارای برگ سبز تیره ، ساقه های کوچک بوده و فاصله بین گره ها کاهش می یابد.درمزرعه برگ های گیاه دارای کمبود پتاسیم ، باریک ، نوک برگ ها حالت تیز پیدا می کند. علت این امر گسترش پهنگ برگ است. برگ های جوان سبز تیره و پیچ خورده می شوند. برگ های مسن به رنگ زرد یا برنزه با حاشیه قهوهای در آمده و بافت بین رگبرگ ها ،آسیب می بیند و میوه گیاهان دچار کمبود بلافا صله بعد از رسیدن می افتند . کاسبرگ و ساقه بین میوه و لایه ریزش از دمبرگ می میرند. میوه گیاهان دچار کمبود گوشتی و آبدار نیستند. رسیدگی غیر یکنواخت دارند و ظاهر لکه دار پیدا می کنند.