کمبود منگنز اساسا در خاک های شنی قلیای حاوی مقادیر بالای هوموس و خاک های آهکی با منگنز بسیار کم دیه می شود. در اوایل تابستان ، برگ ها در قاعده سر شاخه ها شروع به کم رنگ شدن می کنند و مدت کمی پس از آن لکه ها کوچک و زرد چند وجهی در بافت های بین رگبرگی دیده می شوند


این لکه ها طرحی طرح موزا ئیکی داشته و با رگبرگ های سبز کوچک مهدود می گردند. فقط یک رگه بسیار کوچک در طول اولین تغییر رنگ داده برنزه می شوند.در طول دوره خشکی ، حواشی برگ های پیر خشک می شوند در حالی که برگ های جوان در نوک سرشاخه ها و ودر جوانب سبز باقی میی مانند. علائم روی برگ ها یی که در معرض آفتاب قرار دارند نسبت به برگ های واقع در سایه شدید تر است .رشد سرشاخه ها برگ ها و حبه ها تحت تاثیرکمبود منگنز قرار می گیرند و رسیدن خوشه ها به تاخیر می افتد. علائم کمبود منگنز در خاک های که مقدار آهک آنها زیاد است غالبا توسط زردی شدید تری که در اثر وجود آهک زیاد ( کمبود اهن ) همزمان رخ می دهند.