نماتدتاک

نماتد: 

علائم آلودگی گیاهان به نماتود ممکن است در ریشه یا اندام های هوایی ظاهر شود . علائم ریشه ممکن است به صورت ایجاد غده ؛ ریش ریش شدن ریشه ؛ کلفتی و پوسیدگی ریشه ( در صورتی که حمله نماتود همراه با یک پاتوژن باشد ) ظاهر می گردند .

 


ادامه مطلب ...