1- شمشاد نام علمی : Buxus sempervirens
زمان هرس: بهار، پاییزشمشاد رسمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- جوالدوزک
نام علمی : Catalpa speciosa
زمان هرس: آخر تابستان،زمستان

جوالدوزک

3- سدر
نام علمی : Cedrus
زمان هرس:تابستان

خواص سدر (کنار)

ادامه مطلب ...